អបអរសាទរដំណើរការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

 
អបអរសាទរដំណើរការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១
អបអរសាទរដំណើរការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១
អបអរសាទរដំណើរការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ បើយោងតាមសេចក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីអំពីការ​អនុវត្ដ​កម្មវិធីសិក្សាបង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សាសម្រាប់គ្រឹះស្ថាន ​បឋមសិក្សា​សា​សាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា​២០២០-២០២១ និងស្របតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងក្រសួងសុខាភិបាល ដោយក្រសួង​អប់រំសូមជូនដំណឹងឲ្យបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវសេចក្តីណែនាំ និងសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​ចំណេះ​ដឹង​ទូ​ទៅ​សាធារណៈ​ទាំង​អស់​ យក​ចិត្ត​ដាក់​ឲ្យ​បាន​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​ គោរពគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ ។

ដូចនេះសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

 

ប្រភព: ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា