[វីដេអូ] Ep. 81 ប្រធានបទ៖ ក្លិនមាត់របស់កុមារ

ក្លិនមាត់របស់កុមារគឺទាក់ទងជាមួយក្លិនមិនល្អដែលបណ្តាលមកពីការខ្វះអនាម័យមាត់ធ្មេញឬចំណីអាហារជាប់នៅចន្លោះធ្មេញដែលសម្អាតមិនបានស្អាត។ មួយវិញទៀតទាក់ទងជាមួយសុខភាពទូទៅរបស់កុមារ។

 
[វីដេអូ] Ep. 81 ប្រធានបទ៖ ក្លិនមាត់របស់កុមារ

រោគសញ្ញា ៖

  • កង្វះ​អនាម័យ​មាត់​ធ្មេញ
  • ពុក​ធ្មេញ
  • អាប់សែ​ធ្មេញ
  • និយាយ
  • ស្ងួត​មាត់
  • អាហារ
  • ដកដង្ហើម។

ចំពោះបញ្ហាក្លិនមាត់ដែលទាក់ទងជាមួយច្រមុះនិងបំពង់ក បណ្តាលមកពីក្រពះរបស់កុមារ ដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ះពាល់ជាមួយក្រពះ ច្រាលទឹកអាស៊ីត ហើយក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនមាត់ផងដែរ។ប្រសិនបើកុមារមានក្លិនមាត់មិនល្អ សូមអាណាព្យាលប្រញាប់ជូនកូនៗមកធ្វើការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញជារៀងរាល់៦ ខែ ឬ១ឆ្នាំម្តង ដើម្បីតាមដានសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងព្យាបាលទាន់ពេលវេលា។

ជាចុងក្រោយ សូមអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមាត់ធ្មេញរបស់កុមារ កុំបំភ័យកុមាររឿងដកធ្មេញ គួរបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះ

ដុសធ្មេញមុនពេលចូលគេង និងក្រោយពេលញ៉ាំអាហាររួចដើម្បីថែរក្សាមាត់ធ្មេញឲ្យស្អាតជៀសវាងការពុក និងមានក្លិនមាត់មិនល្អ៕

សូមទស្សនាវីដេអូ ៖