ប្រើ WhatsApp bot ជួយអោយអ្នកអាចផ្ញើរសារសួរទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពត៌មាន COVID-19

អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងទប់ស្កាត់នៅពត៌មានមិនពិត ជាមួយគ្នានេះមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា WhatsApp bot អាចជួយអោយអ្នកសាកសួរសំណួរគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងមេរោគ COVID-19 ហើយវាក៏ជាពត៌មានផ្លូវការផងដែរ។

 
ប្រើ WhatsApp bot  ជួយអោយអ្នកអាចផ្ញើរសារសួរទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពត៌មាន COVID-19
ប្រើ WhatsApp bot  ជួយអោយអ្នកអាចផ្ញើរសារសួរទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពត៌មាន COVID-19

 

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបន្ថែម ​​ WhatsApp bot នៅលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក​ បន្ទាប់មកអាចជជែកសួរពត៌មានបាន​ ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថា ​ “ join ”​ វានឹងបង្ហាញនៅ  Menu គំរូរមួយដោយក្នុងនោះអ្នកអាចវាយលេខណាមួយដើម្បីសួរពត៌មានដែលអ្នកចង់សួរ​។បន្ថែមពីនេះអ្នកក៏អាចចូលទៅមើលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់​អង្គការសុខភាពពិភពលោក (​WHO's)  https://www.who.int​​​​​/​​​ផងដែរ៕

 

ប្រភព៖​​ gsmarena  ដោយ៖​​​ ​ជា ​បញ្ញា