រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាល ដោយកំណត់ជា"តំបន់លឿងទុំ" និង "តំបន់លឿង" ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

 
រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាល ដោយកំណត់ជា

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្តីពីបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាល ដោយកំណត់ជា "តំបន់លឿងទុំ" និង "តំបន់លឿង" ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល