របាយការណ៍ចំនួនចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បានកើនដល់ជិត ២លាននាក់ហើយ

 
របាយការណ៍ចំនួនចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បានកើនដល់ជិត ២លាននាក់ហើយ

 

យោងតាមការបង្ហាញរបាយការណ៍ចំនួនចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ទូទាំងប្រទេស (រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បានកើនដល់ជិត​ ២លាននាក់ហើយ​៕

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល