ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍! ជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្នល្បិចបោកបញ្ឆោតតាមអុីនធីណិតដោយប្រើឈ្មោះ

 
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍! ជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្នល្បិចបោកបញ្ឆោតតាមអុីនធីណិតដោយប្រើឈ្មោះ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង​របស់ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្នល្បិចបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធីណិត​ដោយប្រើឈ្មោះ​ "​មូលនិធិសុខុមាលភាពកូកា-កូឡា​"​ ព្រមទាំងវិធានការការពារ៕

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

 

 

ប្រភព: ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍