[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.2 ប្រធានបទ៖ តើអ្វីទៅជាជំងឺឫសដូងច្រមុះ?

 
[វីដេអូ]  សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.2 ប្រធានបទ៖ តើអ្វីទៅជាជំងឺឫសដូងច្រមុះ?

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖