រោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ខណៈការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩នៅតែបន្តអត់ថមថយ ប្រហែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដឹងពីអាការៈនៃជំងឺកូវីដ១៩នេះ។

 
រោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
រោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌បឋមខ្លះៗតាមថ្ងៃនីមួយៗ ដែលដកស្រង់ចេញពីប្រភពក្រុមគ្រូពេទ្យ Sanilesson and Yomidr

 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យពីករណីកូវីដនេះ សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ ១១៥ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពឹសស្តារតាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ។

 

ដោយ៖ ជា បញ្ញា