ក្រសួងសុខាភិបាល! ជូនដំណឹង មិនគិតថ្លៃតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណ:

 
ក្រសួងសុខាភិបាល! ជូនដំណឹង មិនគិតថ្លៃតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណ:

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការមិនគិតថ្លៃធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ។

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល