ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦២៩ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤២២ករណី ។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ​៦២៩ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤២២ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ៩នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ១១៣នាក់។

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១០០,១៣៣នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​​ ៩៤,៣២៦នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២០៤៩នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល