អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងចំពោះការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ។

 
អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងចំពោះការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព អគ្គិសនីកម្ពុជា