ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ២៦៧ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៩៩ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១៧នាក់។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ២៦៧ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៩៩ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១៧នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ១៩នាក់។

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១១៥,៣៣៥នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១០៨,៨០២នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២៥៤៤នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល