ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី ១៨ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថ្ងៃនេះមានអ្នកវិជ្ជកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៧៥ករណី ខណ:ករណីជាសះស្បើយមានចំនួន ២៧១ករណី និងស្លាប់មានចំនួន ១១ករណី។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ថ្ងៃទី ១៨ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថ្ងៃនេះមានអ្នកវិជ្ជកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៧៥ករណី ខណ:ករណីជាសះស្បើយមានចំនួន ២៧១ករណី និងស្លាប់មានចំនួន ១១ករណី។

-ករណីឆ្លងសរុប​ ១១៧,០៣៥ នាក់

-ករណីឆ្លងថ្មី ១៧៥ នាក់​ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ​សរុប​ ១១១,៤២០ នាក់​ (ថ្មី=២៧១ នាក់)

-ករណីស្លាប់សរុប ២,៦៨១ នាក់​ (ថ្មី=១១ នាក់​ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០៨ នាក់)

-ករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុប ១៩,៣៩៩ នាក់ (ថ្មី=៣៤ នាក់)

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល