សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ។

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

សំរាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ អាចធ្វើការបន់ស្រន់អោយមានសំណាងល្អ ការជួសជុលឃ្លាំង និងការសាងសង់ផ្លូវថ្មីជាដើម។ គួរពន្យារពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ។

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips