[វីដេអូ] ​Ep.12 ប្រធានបទ៖ ការយល់ឃើញមិនត្រឹមត្រូវទៅលើជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ]  ​Ep.12 ប្រធានបទ៖ ការយល់ឃើញមិនត្រឹមត្រូវទៅលើជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានវីដេអូដូចខាងក្រោម៖