សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំខែថ្មី

សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំខែថ្មី ថ្ងៃពុធ ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌លឿង ជាថ្ងៃល្អ ។

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំខែថ្មី

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការជាច្រើន ដូចជាពិធីបុណ្យទាននានា ធ្វើការបន់ស្រន់អោយមានសំណាងល្អ ការជួសជុលឃ្លាំង និងពិធីបញ្ចុះសពជាដើម។ អ្នកអាចស្វែងយល់អោយកាន់តែច្បាស់ជាមួយនអត្ថបទយើងខាងលើ។

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia