ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ១២នាក់ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៤នាក់

-ករណីស្លាប់ ០៣នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង  ០៣នាក់)

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១២០,៣៨២នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១១៦,៧៣៤នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២៩៩២នាក់៕

 

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល