សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ។

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ។

សូមជម្រាបថា មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ ដូចជាការបើកឃ្លាំង ការនាំចេញទំនិញ ការផ្ទេរប្រាក់ឬដាក់ប្រាក់ ការធ្វើដំណើរ និងពិធីភ្ជាប់ពាក្យជាដើម។

ហេតុដូចនេះអ្នកគួរពន្យារពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ។

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips