ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមទំនិញអាហារ ជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់រយៈពេល ២ឆ្នាំ

ថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមទំនិញអាហារ ជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចែងក្នុងប្រការ ៣ នៃប្រកាសនេះសម្រាប់រយៈពេល ២ឆ្នាំ ។

 
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមទំនិញអាហារ ជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់រយៈពេល ២ឆ្នាំ

ថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមទំនិញអាហារ ជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចែងក្នុងប្រការ​ ៣ នៃប្រកាសនេះសម្រាប់រយៈពេល ២ឆ្នាំ​ ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ សម្រាប់គោលដៅនៃប្រការនេះ ការចាត់ទុកជាបន្ទុករបស់រដ្ឋអាករលើតម្លៃបន្ថែម មិនរាប់បញ្ចូលការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដោយភោជនីដ្ឋានឡើយ៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន