សិរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ ។

 
សិរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ ដូចជាការព្យាបាល ការកែសម្ផស្ស-សម្អាង   ប្រក់ដំបូលផ្ទះ និងការជួសជុលជញ្ជាំងជាដើម។   គួរពន្យារពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips