សិរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ។

 
សិរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ ដូចជាពិធីចុះហត្ថលេខា  ការផ្ទេរប្រាក់ឬដាក់ប្រាក់ ការបើកឃ្លាំង និងការនាំចេញទំនិញជាដើម។   គួរពន្យារពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ។

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖