[វីដេអូ] Ep.17 ប្រធានបទ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការមានផ្ទៃពោះ​​​ខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ] Ep.17 ប្រធានបទ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការមានផ្ទៃពោះ​​​ខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានវីដេអូដូចខាងក្រោម៖