[វីដេអូ] Ep.35 ប្រធានបទ៖ អាំងស៊ុយលីន ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

 
[វីដេអូ] Ep.35 ប្រធានបទ៖ អាំងស៊ុយលីន ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖