អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ ✖️

 
អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់! សូមស្វាគមន៍សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃ!

*មនុស្សកើតឆ្នាំជូត៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ ចូរធ្វើអ្វីៗដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ មានបញ្ហារាំងស្ទះច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬការងារ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកបានលឿន ចេញវិញក៏លឿន។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លូវ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការងារថ្មី អាជីវកម្មថ្មី។ ហើយក៏ជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ការជួសជុល រៀបចំចូលនៅផ្ទះថ្មី។ មានផលរំខានខ្លះក្នុងការងារ តែអ្នកនឹងឆ្លងកាត់បាន។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំខាល៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការប្រជុំ ចុះហត្ថលេខាជាមួយដៃគូរសហការរកសុី។ មានដំណឹងល្អពីមិត្ត ឬបងប្អូនជីដូនមួយដែលខានជួបគ្នាយូរ។ ប្រជាគេអាចនាំយកអ្វីៗដែលល្អអោយអ្នក។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំថោះ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ការបើកអាជីវកម្មថ្មី តែត្រូវរៀបចំគម្រោងអោយល្អ និងបានច្បាស់លាស់។ ពិភាក្សារជាមួយនឹងគ្រួសារ ឬក្រុមការងារមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរោង៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានបញ្ហារាំងស្ទះក្នុងការងារ។ អ្វីៗកើតឡើងក្នុងការងារ អ្នកត្រូវមានគម្រោងផ្សេងដើម្បីត្រៀមទុក។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំម្សាញ់៖ 
សុខភាព៖ គួរមានពេលសម្រាក់ខ្លះទើបល្អ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ គួរពន្យាពេលការងារសំខាន់ៗទៅថ្ងៃបន្ទាប់។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកបានបន្តិចបន្តួច។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមី៖ 
សុខភាព៖ សុខភាពចុះខ្សោយ និងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃឆុងនឹងអាយុ។ អ្វីៗកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមទុក ធ្វើអោយអ្នកឈឺក្បាលកាន់តែច្រើន។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ ទំនាក់ទំនងស្នេហាប្តីប្រពន្ធ ឬគូរស្នេហ៍ចុះសម្រុងគ្នាធម្មតា។

*មនុស្សកើតឆ្នាំមមែ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ធម្មតា។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អពីស្នេហា គូរស្នេហ៍របស់អ្នកអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត។ 

*មនុស្សកើតឆ្នាំវក៖ 
សុខភាព៖ ចូរកុំធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយពីផ្ទះ ប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មិនគួររំពឹងខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលខ្លាំងពេកទេក្នុងថ្ងៃនេះ។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អពីស្នេហា គូរស្នេហ៍របស់អ្នកអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត។

*មនុស្សកើតឆ្នាំរកា៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ថ្ងៃល្អសម្រាប់ការធ្វើកម្មវិធីជប់លៀង ឬប្រជុំ ឬចុះកុងត្រាជាមួយដៃគូរសហការរកសុី។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានឱកាសអាជីវកម្មល្អពីមិត្តភក្តិដែលខានជួបគ្នាយូរមកហើយ។  
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់រកធម្មតា។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អពីស្នេហា គូរស្នេហ៍របស់អ្នកអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត។

*មនុស្សកើតឆ្នាំច៖ 
សុខភាព៖ មានបញ្ហាសុខភាព។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ ជាថ្ងៃដែរមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការងារ។ ចូរប្រយ័ត្នការប្រើប្រាស់ចំពោះគ្រឿងម៉ាសុីន។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ពិបាករក។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អពីស្នេហា គូរស្នេហ៍របស់អ្នកអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត។

*មនុស្សកើតឆ្នាំកុរ៖ 
សុខភាព៖ ធម្មតា។ 
អាជីព/អាជីវកម្ម៖ មានបញ្ហារាំងស្ទះច្រើនក្នុងអាជីវកម្ម។ កុំធ្វើការវិនិយោគ ឬសហការនៅក្នុងអាជីវកម្មថ្មី។ 
ទ្រព្យសម្បតិ្ត៖ មានសំណាងលុយកាក់ហូរចូល។ 
ស្នេហា៖ មានដំណឹងល្អពីស្នេហា គូរស្នេហ៍របស់អ្នកអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត។

សូមចុច join Telegram  https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui  ​https://t.me/sereymongkoltips