[វីដេអូ]​​​​​ Ep.63 ប្រធានបទ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.63 ប្រធានបទ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងការលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖