ដើម្បីបានសុខភាពល្អអ្នកគួរកាត់បន្ថយ

 
ដើម្បីបានសុខភាពល្អអ្នកគួរកាត់បន្ថយ

#cngtvcambodia
#dr_talk
#កមមវធីសុខភាពមាត់ធ្មេញ
#ទកនោមផ្អែម
#នាទីសុខភាព
#សារវេជ្ជបណ្ឌិត
#កមមវធីមាតាឆ្លាតវៃ
សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia
ទំនាក់ទំនងការផ្សាយ: 085 999 070 / 098 999 070
Website: https://cngtvcambodia.com
Facebook page: CNGTV Cambodia
Youtube Channel: CNGTV Cambodia