កុំភ្លេចត្រៀម CV មកដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA នៅក្រសួងការងារ...

កុំភ្លេចត្រៀម CV មកដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែតុលា ខាងមុខនេះ! ????ឱកាសការងារសរុប ៤៤២ កន្លែង ពីក្រុមហ៊ុនធំៗ ៧ កំពុងរង់ចាំយុវជន សិស្ស/និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ឬចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកមន្រ្តី មជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ។

 
កុំភ្លេចត្រៀម CV មកដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA នៅក្រសួងការងារ...