ប្រសាសន៍ដ៏មានន័យរបស់សាស្ត្រាចារ្យ សំបូរ មាណ្ណារ៉ា ដែលពីមិនទាន់ទទួលមរណភាព

“ស្រឡាញ់ជាតិ សូមគោរព ស្រឡាញ់សងុ្គម ញាតិសូមមេត្តា ស្រឡាញ់ជាតិសាសនា សូមប្រណិបតន៍”។

 
ប្រសាសន៍ដ៏មានន័យរបស់សាស្ត្រាចារ្យ សំបូរ មាណ្ណារ៉ា ដែលពីមិនទាន់ទទួលមរណភាព

ស្រឡាញ់ជាតិ សូមគោរព ស្រឡាញ់សងុ្គម ញាតិសូមមេត្តា ស្រឡាញ់ជាតិសាសនា សូមប្រណិបតន៍