តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃ១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១តុលា ធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ

 
តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃ១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១តុលា ធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ
តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃ១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១តុលា ធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ
តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃ១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១តុលា ធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់​ ៣១តុលា ២០២០ នេះ ដោយ

  • ប្រេងសាំងធម្មតា ៣០០០រៀល/លីត្រ
  • ប្រេងម៉ាស៊ូត ២៦០០ រៀល/លីត្រ ។

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ប្រភព: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម