ក្រសួងសុខាភិបាល! រកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៦ករណី

 
ក្រសួងសុខាភិបាល! រកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៦ករណី

នៅថ្ងៃទី០៣  ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៦ករណី ក្នុងនោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន ៨នាក់ (ស្រី ២នាក់) អ្នកភូមិក្នុងសហគមន៍ចំនួន ២៨នាក់(ស្រី១៤នាក់) ។

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមអានសេចក្តីលំអិតដូចខាងក្រោម:

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល