រាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៌ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

រាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៌ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌លឿង ជាថ្ងៃល្អ ។

 
រាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៌ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យទាននានាដែរលោកអ្នកគ្រោងទុក អាចធ្វើការបន់ស្រន់អោយមានសំណាងល្អ និងប្រាថ្នាសុំបុត្រជាដើម។បន្ថែមពីនេះក៏មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកមិនគួរធ្វើផងដែរ។ដូចនេះគួរស្វែងយល់បន្ថែមពីសកម្មភាព និងកិច្ចការផ្សេងទៀតនៅក្នុងអត្ថបទយើងខាងលើ

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips

ប្រភព៖ Serey Mongkol Feng Shui