ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

 
ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១


 សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណី

-ករណីឆ្លងថ្មី ១៥១នាក់​ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ​ ៣៦៦នាក់

-ករណីស្លាប់​ ១១នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ០៧នាក់)

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១១៧,៣៥២នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១១២,០៥៦នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២៧០៤នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល