តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា ៥.៦៥០ រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៥.៥៥0 រៀល/លីត្រ។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម