វីដេអូ ៖ ស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានប្រឌិត ( Fake News ) និងទោសទណ្ឌ !

 
វីដេអូ ៖ ស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានប្រឌិត ( Fake News ) និងទោសទណ្ឌ !

វីដេអូ ៖ ស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានប្រឌិត ( Fake News ) និងទោសទណ្ឌ !​

 
 

ប្រភព: នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ក្រសួងមហាផ្ទៃ