ក្រសួងសុខាភិបាល! ​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួនជិត ១០០០ករណី

 
ក្រសួងសុខាភិបាល! ​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួនជិត ១០០០ករណី

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤  ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល