ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៥៣ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤៦៣ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ៩នាក់។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៥៣ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤៦៣ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ៩នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ១៣០នាក់។

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១០១,៤៤៣នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​៩៥,៣៦៧នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន ២០៦៧នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល