តារា K-Pop ទាំងនេះមុខដូចគ្នារហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លះគិតថាពួកគេគឺជាបងប្អូននឹងគ្នា

តារាមួយចំនួនក្នុងវិស័យ K-Pop ពិតជាមានមុខមាត់ដូចគ្នា រហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមើលច្រឡំក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ហើយខ្លះគិតថាពួកគេគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផង។

 
តារា K-Pop ទាំងនេះមុខដូចគ្នារហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លះគិតថាពួកគេគឺជាបងប្អូននឹងគ្នា

ដើម្បីជាការសម្អាង សូមមកស្គាល់អ្នកទាំងនោះដូចខាងក្រោម៖

១. Taeyeon (Girls’ Generation) និង Irene (Red Velvet)

 


២. Yoona (Girls’ Generation) និង Krystal [f(x)]


៣. Xiumin (EXO), Moonbyul (MAMAMOO) និង Minhyuk (BTOB)


៤. Baekhyun (EXO) និង V (BTS)


៥. Sungjin (DAY6) និង Jungkook (BTS)


៦. Woozi (SEVENTEEN) និង Suga (BTS)


៧. Jisoo (BLACKPINK) និង Eugene (S.E.S)


៨. Hyunjin (LOONA) និង Tzuyu (TWICE)


៩. Sungjong (INFINITE) និង Song Hye Kyo


១០. Lee Won Geun និង L (INFINITE)


១១. Yerin (GFRIEND) និង Minhee (អតីតសមាជិក STELLAR)


១២. Yoon Jisung និង Jeong Jinwoon (2AM)


១៣. Mir (MBLAQ) និង Lee Hong Ki (FTISLAND)


ប្រភព៖ Koreaboo

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia